Polityka ochrony danych osobowych

Informacje prawne

Niniejszy dokument stanowi opis polityki prywatności danych osobowych wykorzystywanych przez COGNIMETRICA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie (20-209 Lublin, ul. Frezerów 3), zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000571017, NIP 7123299299, REGON 362221597, (dalej także jako: „Cognimetrica”). Określa zasady, sposób przetwarzania oraz wykorzystywania danych i informacji pochodzących od klientów i użytkowników serwisu internetowego https://unimed.io (zwanego dalej: „Serwisem”).

Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszej polityki. Wchodząc na tę stronę lub korzystając z niej i przesyłając jakichkolwiek dane osobowe użytkownik akceptuje warunki niniejszej polityki prywatności.

Administratorem danych osobowych jest Cognimetrica.


I. Zasady ochrony danych osobowych

 1. Dokładamy szczególnej staranności, aby wszelkie dane osobowe były przetwarzane zgodnie z celem, dla których zostały zebrane i wykorzystywane stosownie do zakresu udzielonych zgód oraz obszarów przetwarzania dozwolonych prawem.
 2. Wszystkie dane osobowe przetwarzane są w sposób zgodny z wymogami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności w zgodzie z:
  1. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),
  2. ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000),
  3. ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.) oraz
  4. ustawą prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1907 ze zm.), – w tym zgodnie z zakresem udzielonej przez użytkownika zgody.
 3. Przetwarzamy dane przez okres niezbędny do osiągnięcia celów, dla których zostały zebrane, a dodatkowo przez okres przedawnienia roszczeń związanych z oferowanymi przez nas usługami i przez okres w jakim jesteśmy do tego zobowiązani na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Zapewniamy poufność, integralność oraz rozliczalność przetwarzanych przez nas danych osobowych.
 5. Przetwarzane dane osobowe nie są udostępniane bez zgody osób, których dane dotyczą, chyba że udostępnia się te dane osobom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych na podstawie umowy powierzenia zawartej z Cognimetrica (w tym współpracującym z Administratorem podmiotom zewnętrznym, zwanymi dalej „Partnerami”) oraz podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Cognimetrica zapewnia wymagane przez przepisy prawa środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenie danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.
 

II. Sposoby pozyskiwania danych

 1. Cognimetrica przetwarza dane wprowadzane przez użytkowników, gromadzone automatycznie przez system oraz przekazywane przez Partnerów.
 2. Danymi przetwarzanymi zgodnie z zasadami niniejszej polityki mogą być m.in.: imię, nazwisko, adres pocztowy lub kod pocztowy, nr rachunku bankowego, informację o wybranej metodzie płatności, adres e-mail, numer telefonu.
 3. Dane wprowadzane przez użytkowników:
  1. formularze wypełniane online – informacje gromadzone są dzięki formularzom dostępnym na stronie internetowej, służącym do celów kontaktowych, składania zamówień, rejestracji w serwisie, dokonywania zgłoszeń serwisowych i innych.
  2. kontakt naszą obsługą bez pośrednictwa sieci – na stronie internetowej znajdują się numery telefonów oraz adresy, pod którymi można się kontaktować z Cognimetrica.
 4. Dane przetwarzane przez nas automatycznie:
  1. informacje na temat interakcji użytkownika z e-mailami oraz wiadomościami tekstowymi,
  2. informacje dotyczące kontaktów użytkownika z naszą obsługą klienta, np. data, godzina i przyczyna kontaktu, transkrypcja wszelkich rozmów tekstowych (czat), numer telefonu oraz nagranie rozmowy w przypadku kontaktu telefonicznego ze strony użytkownika,
  3. cechy urządzenia lub oprogramowania (np. rodzaj i konfiguracja), informacje na temat połączenia, statystyki odsłon, źródła odesłania (np. odsyłające adresy URL),
  4. adres IP (za pomocą którego można w przybliżeniu ustalić lokalizację użytkownika),
  5. informacje na temat przeglądarki oraz standardowa zawartość dziennika sieciowego;
  6. informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie,
 5. Przetwarzamy dane pochodzące od innych firm (Partnerów), które łączy relacja z użytkownikiem. Informacje, które otrzymujemy od Partnerów, mogą obejmować:
  1. informacje dotyczące aktywacji usługi, takie jak adres e-mail lub inne dane kontaktowe;
  2. adresy IP, identyfikatory urządzenia lub inne unikalne identyfikatory, powiązane informacje dotyczące rozliczeń i interfejsu użytkownika, które są wykorzystywane do uwierzytelniania użytkownika, w procesie rejestracji w Serwisie, do przetwarzania płatności za pośrednictwem Partnera.
  3. lokalizację użytkownika w oparciu o jego adres IP;
  4. informacje dotyczące płatności lub aktualizacje tych informacji, w oparciu o stosunek łączący ich z użytkownikiem;
  5. zbiorcze dane demograficzne, dane związane z reklamą opartą na zainteresowaniach i reklamą online.
 

III. Pliki „cookies”

 1. Serwis używa plików „cookies” stanowiących dane informatyczne, w szczególności pliki testowe. Pliki te przechowywane są na urządzeniach końcowych Użytkownika Serwisu. Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies”:
  1. sesyjne – pliki tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu do czasu opuszczenia strony lub wyłączenia przeglądarki internetowej;
  2. trwałe – przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
 2. Pliki „cookies” stosowane są w celu:
  1. konfiguracji Serwisu;
  2. uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w Serwisie;
  3. realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności Serwisu;
  4. analizy i badań oglądalności;
  5. zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu;
  6. realizacji działań marketingowych.

Strona Serwisu stosuje pliki „cookies”, które zbierają różne informacje nie stanowiące co do zasady danych osobowych (nie pozwalają na identyfikację danego użytkownika). Pozwalają one tworzyć profile, przez które dokonujemy oceny preferencji, na podstawie których wysyłane są powiadomienia w celu zaoferowania kupna produktów lub świadczenia usług. Niektóre informacje, w zależności od ich zawartości i sposobu wykorzystania, mogą jednak zostać powiązane z konkretną osobą, a tym samym zostać uznane za dane osobowe.

Brak zgody na przyjmowanie plików „cookies” można zastrzec w ustawieniach przeglądarki internetowej. Należy jednak pamiętać, że cześć funkcji Serwisu może być niedostępnych. W plikach „cookies” nie są przechowywane informacje stanowiące dane osobowe użytkowników lub klientów. Pliki „cookies” zamieszczone na urządzeniu końcowym użytkownika mogą być wykorzystywane również przez współpracujących z Cognimetrica Partnerów.


IV. W jakim celu są wykorzystywane zebrane dane:

 1. w celu świadczenia usług, analizy, organizowania, ulepszania naszych usług, przeprowadzenia rejestracji użytkownika, wystawienia dowodu sprzedaży, realizacji zamówień i płatności użytkownika, komunikacji z użytkownikiem, zgłoszenia reklamacji oraz w celu otrzymywania wiadomości o promocjach, nowościach tj. na podstawie art. 6 ust. 1 b) i f) RODO.
 2. w związku z zapobieganiem niedozwolonym lub bezprawnym działaniom, w tym oszustwom, w związku z wykrywaniem i wyjaśnianiem takich działań przez uprawnione organy;
 3. w celu ulepszenia naszego serwisu oraz świadczonych usług;
 4. w przypadku uzyskania odpowiedniej zgody, dane wykorzystywane są również w celach marketingu (w tym analizowanie danych w celach marketingowych) na podstawie art. 6 ust. 1 a) RODO do czasu wycofania zgody.
 

V. Ujawnianie danych

 1. Dane na temat użytkownika mogą być ujawniane osobom trzecim w określonych celach i na zasadach opisanych poniżej.
 2. W celu świadczenia usług w naszym imieniu lub w celu wspierania nas w świadczeniu usług na rzecz użytkowników współpracujemy z innymi spółkami, agentami lub wykonawcami („Partnerzy”).
 3. Partnerzy mogą m.in. świadczyć usługi marketingowe, infrastruktury i IT, w celu przetwarzania transakcji dokonywanych przy użyciu kart kredytowych lub innych metod płatności, w celu zapewnienia obsługi klienta, w celu analizy i ulepszania danych (w tym danych na temat działań użytkowników w naszym serwisie).
 4. W trakcie świadczenia takich usług Partnerzy mogą uzyskać dostęp do danych na temat użytkownika. Nie są oni upoważnieni przez nas do wykorzystywania ani ujawniania danych użytkownika, chyba że jest to związane ze świadczeniem przez nich usług (w tym także z utrzymaniem i ulepszaniem ich usług).
 5. Cognimetrica i Partnerzy mogą ujawniać i wykorzystywać dane oraz inne informacje na temat użytkownika w przypadku, gdy jest to wymagane:
  1. w celu spełnienia wymogów obowiązujących przepisów prawa lub odpowiedzi na żądanie uprawnionych organów państwowych, organom wymiaru sprawiedliwości, takim jak policja, prokuratura, sądy na ich wyraźne i zgodne z prawem żądanie.
  2. w celu wykrywania, zapobiegania i reagowania w inny sposób na działania faktycznie lub potencjalnie niezgodne z prawem,
  3. w celu ochrony praw, mienia lub bezpieczeństwa Cognimetrica, bądź innych osób, jeżeli jest to wymagane lub dozwolone przez prawo.
 6. W przypadku przekazywania danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i innych regionów, gdzie obowiązują kompleksowe przepisy o ochronie danych, zapewnimy, aby takie dane były przekazywane zgodnie z niniejszymi Zasadami ochrony prywatności informacji oraz w sposób dozwolony zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych.
 

VI. Bezpieczeństwo i przechowywanie informacji

 1. Cognimetrica zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym i organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu.
 2. Stosujemy uzasadnione zabezpieczenia administracyjne, logiczne, fizyczne i zarządcze mające na celu ochronę danych użytkownika przed utratą, kradzieżą, nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem lub modyfikacją. Zabezpieczenia te mają zapewnić poziom bezpieczeństwa odpowiedni do zagrożeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych użytkownika.
 3. Serwis może być udostępniany za pomocą platform zewnętrznych Partnerów, których procedury ochrony danych osobowych mogą różnić się od naszych. Partnerzy mają oddzielne i niezależne procedury ochrony prywatności i ochrony danych, zasady zachowania poufności informacji, powiadomienia i warunki korzystania, z którymi należy dokładnie się zapoznać.
 4. Cognimetrica nie ponosi odpowiedzialności w zakresie uzyskania dostępu do danych użytkownika wynikających z bezprawnego działania osób trzecich oraz działań lub zaniechań użytkownika w tym m. in. cyberataków, kradzieży tożsamości, działania oprogramowania szpiegującego na urządzeniach wykorzystywanych przez użytkownika, udostępnienia danych przez pracowników użytkownika lub osoby trzecie w tym dostępu do usług z użyciem danych uwierzytelniających użytkownika w przypadku niezachowania poufności tych danych przez użytkownika lub osoby trzecie którym te dane zostały powierzone.

VII. Prawa użytkownika

 1. Podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym dla świadczenia usług oferowanych przez Cognimetrica jest obowiązkowe, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 2. Dane osób, których dane są przetwarzane maja prawo do: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu zajmującego się ochroną danych osobowych.
 3. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, osoba ta ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, z tym zastrzeżeniem, iż nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Osoba, której dane są przetwarzane, może zwrócić się do Cognimetrica w drodze pisemnej, za pośrednictwem formularza kontaktowego lub poczty email o udzielenie informacji dotyczących danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych. Osoba taka uprawniona jest do cofnięcia wcześniej udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 5. Osoba, której dane przetwarzamy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna, że jej prawa zostały naruszone.

VIII. Zmiany dotyczące polityki prywatności

Na zmiany w polityce ochrony prywatności mogą mieć wpływ zmiany w sferze obowiązujących przepisów prawa w tym w zakresie ochrony danych osobowych, a także inne czynniki. O wszelkich zmianach użytkownicy zostaną bezzwłocznie poinformowani na stronie internetowej.


IX. Kontakt

W razie ogólnych pytań dotyczących konta użytkownika, sposobu kontaktowania się z obsługą klienta, niniejszych zasad zachowania poufności informacji, wykorzystywania przez nas danych osobowych użytkowników, stosowania plików cookie lub innych podobnych technologii prosimy korzystać z naszego internetowego formularza kontaktowego pod adresem: https://unimed.io/kontakt.

Użytkownik, powinien pamiętać, że ze względów bezpieczeństwa może zajść potrzeba uwierzytelnienia tożsamości użytkownika przed realizacją zgłoszenia.


Data aktualizacji: 14 czerwca 2020 r.